Alte documente

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opinilor cu privire la proiectele Hotararilor Consiliului Local

Probleme de interes public

Anexa 1 la proiectul de hotarare nr.51

Anexa 2 la proiectul de hotarare nr.51

Anexa 1 la proiectul de hotarare nr.56

Anexa 2 la proiectul de hotarare nr.56

Proiect de hotarare privind analiza stadiului privind înscrierea datelor în registrul agricol

Proiect de hotarare privind aprobarea executie bugetare pentru trim.II

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021 ,aprobarea anexei 2 și a anexei 3

Proiect de hotararea privind acordare de la bugetul local al uni sprijin financiar

Anunt sedinta ordinara din data de 27.06.2021

Programul de investitii 2021

ANEXA 1 BUGET

LISta de investitii 2021

Publicatie

ANUNT

Proiecte de acte administrative

Proiect de hotararea nr.69 din 24.09.2021 privind aprobarea modificării Hotararii nr.46 din 04.12.2015 privind aprobarea Strategiei tarifare

Anexa 1 la proiectul de hotarare nr.72 -Lista de investitii

Anexa 2 la proiectul de hotarare nr.74 din 11.10.2021- programul de investitii 2021

Proiect de hotărâre nr.58 din 09.08.2021 pentru aprobare regulament circulatie pr.hot.

Proiect de hotărâre nr.72 rectificare buget local și modificare lista de investiții

Proiect de hotărâre nr.67 din 15.09.2021 privind aprobarea de scuti de la plata majorărilor

Proiect de hotarare actualizare DG sediu administrativ

Proiect de hotararea nr.65 din 14.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor in consiliul de administrație al Scolii (002)

Proiect de hotărâre nr.62 din 07.09.2021

Proiect de hotărâre nr.63 din 07.09.2021 aprobare deviz general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Construire și dotare dispensar

Proiect de hotărâre nr.61 din 24.08.2021-pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.202 din 23.08.2021 privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotararea nr.60 din 23.08.2021 privind aprobarea sumei necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta

Proiect de hotararea nr.54 din 21.07.2021” -privind prelungirea valabilității documentației ”Plan urbanistic General

Proiect de hotărâre nr.55 din 22.07.2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta

Proiect de hotărâre nr. 46 din 25.06.2021 privind întocmire documentație PUG și RLU

Proiect de hotărâre nr. 49 din 30.06.2021 privind schimbare destinție unor imobile

Proiect de hotarare nr. 48 din 29.06.2021 privind desemnare consilier local responsabil cu afacerile europene

DG corectat Amenajare centru civic

Proiect de hotărâre nr.44 din 16.06.2021

Proiect de hotărare nr.43 din 16.06.2021

Proiect de hotarare nr. 42 din 11.06.2021

Proiect de hotarare nr. 41 din 08. 06.2021

Proiect de hotararea nr.33 din 29.04.2021

Proiect de hotarare nr.38 din 21.05.2021

Proiect de hotararea nr.39 din 26.05.2021

Proiect de hotararea nr.36 din 13.05.2021

Proiect de hotararea nr.35 din 13 .05.2021 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 15350 lei Parohiei Hodărăști pentru Biserica Crivățu

Proiect de hotărarea nr.31 din 16.04.2021 privind aprobarea numarului și a cuantumului burselor scolare

Proiect de hotararea nr.37 din 13.05.2021 privind rectificarea bugetului local în trim.II pentru anul 2021

Proiect de hotarare presedinte de sedinta

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei trim.I

Anunț strategie

Anunț strategieStrategie Cornesti_final corectat 27.04.2021

Proiect de hotararea privind aprobarea strategie de dezvoltare a comunei Cornesti judetul Dambovita pentru perioada 2021-2027”

Proiect de hotarare 29

Proiect de hotarare 28

Proiect de hotarare 27

Proiect de hotarare 26

Proiect de hotarare 25

Documentatie proiect hot infiintare SIP si aprobarea modalitatii de gestiune

Proiect de hotararea nr.18 din 16.03.2021 privind încheierea contului exercițiului bugetar pentru anul 2021

Proiect de hotararea nr.24 din 26.03.2021 privind aprobarea bugetului pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr. 23 din 22.03.2021

proiect de hotărâre nr.22 din 22.03.2021

Proiect de hotarare nr. 21 din 22.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 14 din 02.03.2021

Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si tacelor locale 2022

Proiect de hotarare nr 14 privind aprobarea completarii art 20 din Statutul cadru al ADI Apa Canal Constanta

Proiect de hotarare nr 13 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie aprilie 2021

Proiect de hotarare 12 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al dlui BADEA NICOLAE MARIN

Proiect de hotarare 11 privind neasumarea responsabilitatii pentru achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative

Proiect de hotarare nr 10 privind aprobarea cotizatiei datorata ADI MID Dambovita

Proiect de hotarare nr 9 privind desemnare reprezentanti Consiliu Local in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei

Proiect de hotarare nr 8 privind initirea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor pasuni ce apartin domeniului public al comunei Cornesti

Proiect de hotarare nr 7 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Cornesti pentru perioada 2021 2027

Strategie Cornesti_final

Anunt propuneri sugestii aprobare Strategie de Dezvoltare Locala

Proiect de hotarare nr.6 din 13.01.2021

Proiect de hotărâre nr.5 din 05.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 2 din 04.01.2021

Proiect de hotărâre nr.1 din 04.01.2021

Anexa la Proiect de hotarare nr. 1 Plan de actiuni și lucrări

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii nr 15 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local Cornesti

Proiect de hotarare privind modificarea anexei 2 -statul de functii ale comunei Cornești

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri bisericilor de pe raza comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ibrianu

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati ai proiectului Amenajare teren de minifotbal in comuna Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare TRIM III 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD Construire sala de sport scolara proiect tip in comuna Cornesti

Proiect de hotarare pentru validarea dispozitiei primarului comunei nr 278 din 10 dec 2020 privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotarare privind inregistrarea comunei Cornesti in SNE de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizelor generale actualizate pentru oviectivul Construire sediu administrativ Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in CA al Scolii Gimnaziale Cornesti

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022

Proiect de hotarare privind achitarea valorii finantate din Fondul pentru Mediu achitarea contributiei proprii si cheltuielilor neeligibile la proiectul Retele de canalizare si statie de epurare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind modificare capitole ale contractelor de asociere incheiate de catre comuna Cornesti

Proiect de hotarare aprobare deviz general si deviz general rest de executat actualizat pentru obiectivul Retele de canalizare si statie de epurare in localitatile Cornesti Catunu si Hodarasti

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020 aprobarea anexei 2 si a anexei 3

Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale comunei Cornesti judetul Dambovita

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020.

Proiect de hotarare pentru modificarea art 1 alin 2 si completarea hotararii nr 24 din 30 iunie 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II 2020

Proiect de hotarare privind modificarea art 4 din hotararea nr 10 din 24 februarie 2020

Proiect de hotarare privind însusirea propunerii de concesionare formulată de Valeria NEACSU

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniu public al Comunei Cornesti, judetul Dambovita a terenului in suprafata de 3319 mp

Anunt

Proiect de hoterare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, la nivelul comunei Cornesti, judetul Dambovita

PROIECT DE HOTARARE pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public pentru proiectul “Modernizarea si eficientizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Cornesti, judetul Dambovita”

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local pentru trim I 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei Extindere conducta de gaze naturale in comuna Cornesti jud Dambovita

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta

Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 2024

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobare Devize pentru obiectiv investitie Construire si dotare dispensar in comuna Cornesti

Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Cornesti

Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 si Anexa la proiectul de hotarare cu nr.3462 27.03.2020

Proiect alegerea presedintelui de sedinta

Proiect validare dispozitie primar nr 86 privind rectificarea bugetului local in trim I pentru anul 2020

Proiect privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor la nivelul com Cornesti

Proiect de hotarare privind analiza stadiului inscrierii datelor in registrul agricol si masuri pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul Local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița

Anunt 1124 din 03.02.2020 – Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si  a statului de functii al Comunei Cornesti

Proiectul de hotararea privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții

– Anunt

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Construire sediu administrativ al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice consultanta si asistenta juridica

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului in trim IV pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata ADI MID Db

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind reorganizarea SVSU Cornesti

Proiect de hotarare aprobare SF si indicatori tehnico economici pentru Infiintare distrib gaze naturale Bujoreanca

Proiect de hotarare aprobare devize pentru Revizuire si continuare lucrari Scoala cu cls I- IV Ibrianu

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului în trim. IV pentru anul 2019 și aprobarea modificării anexei 2 -Listei obiectivelor de investiții

Proiect de hotarâre privind validarea modificărilor aduse bugetului local conform dispoziției nr. 26321.10.2019 privind rectificarea prin majorare a bugetului local

Proiect de hotarâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale comunei Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de violență

Anexe la proiectul de hotarare privind aprobarea procedurii scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al com Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Cornesti

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul adm al com Cornesti si aprobarea Nomenclatorului stradal

Minute

Minuta sedintei ordinare din 23.09.2021

Minuta sedintei ordinare din 11.08.2021

Minuta sedinței din data de 27.07.2021

Minuta sedintei ordinare din 22.06.2021

Minuta sedintei ordinare din 27.05.2021

Minuta sedintei ordinare din data de 22.04.2021

Minuta sedintei ordinare din 29.03.2021

minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 22.10.2020

minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 25.09.2020

minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 27.11.2020

minuta sedintei extraordinare convocată pentru data din 20.11.2020

Minuta sedintei extraordinare din 04.01.2021

minuta sedintei ordinare convocată în data de 13.01.2021

minuta sedintei ordinare din 25.02.2021

minuta sedintei ordinare din 26.08.2020

minuta sedintei ordinare din 28.12.2020

Minuta sedintei ordinare din 26.08.2020

Minuta sedintei ordinare din 29 iulie 2020.docx

Minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 09.07.2020

Minuta sedintei ordinare din 30.06.2020

Minuta sedinta ordinară 29 aprilie 2020

Minuta sedintă ordinară 28.05.2020

Minuta ședintă ordinara din 24.02.2020

Minuta sedintei ordinare a CL Cornesti din 31 martie 2020

MINUTA SEDINTA ORDINARA DIN 31 ianuarie 2020

Minuta sedintei ordinaare din 23 decembrie 2019

Minuta sedintei ordinare 14.11.2019

Minuta sedintei extraordinare 18.12.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 23.09.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 28.08.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 31.07.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 30.07.2019

Procese verbale ale sedintelor Consiliului Local

Proces verbal al sedinței ordinare din data de 11.08.2021

Proces Verbal 27.07.2021

Procesul verbal sedinta CL din data de 22.06.2021

Proces Verbal sedință 03.06.2021

Proces Verbal 27.05.2021

Proces verbal sedință ordinară din 22.04.2021

Proces verbal sedinta ordinara din 29.03.2021

Proces Verbal 29.03.2021

Proces verbal 25.02.2021

Proces Verbal 04.01.2021

Proces Verbal 13.01.2021

Proces Verbal  28.12.2020

Proces Verbal 25.09.2020

Proces Verbal 26.08.2020

Proces Verbal 27.11.2020

Proces Verbal constituire

Proces Verbal 29.07.2020

Proces Verbal 09.07.2020

Proces verbal 30.06.2020

Proces verbal ședință ordinară din 28.05.2020

Proces verbal ședință ordinară din 29.04.2020

Proces verbal ședință ordinară din 31.03.2020

PROCES VERBAL SEDINTA CL CORNESTI DIN 24 FEBRUARIE 2020

Proces verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Cornesti din 31 ianuarie 2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA CLC DIN 23 DECEMBRIE 2019

PROCES VERBAL SED 18.DECEMBRIE.2019

Proces Verbal sed.CLC din data de 14.11.2019

PROCES VERBAL SED CLC 23.SEPTEMBRIE.2019

PROCES VERBAL SED CLC 28.AUGUST.2019

PROCES VERBAL SED CLC 31.OCTOMBRIE.2019

Publicatii declaratii de casatorie

PUBLICATIE CASATORIE CRISTEA RAZVAN VIRGIL si TECU MARIA VIRGINIA

PUBLICATIE CASATORIE IONICA DAN si SIMION MIHAELA GEORGIANA

PUBLICATIE CASATORIE UNGUREANU MARIN si MOISE IOANA

PUBLICATIE CASATORIE DUMITRACHE CONSTANTIN si CIOCALTEA IULIANA GRATIELA

PUBLICATIE CASATORIE PUSCOI ADRIAN si ALECU LAURA

PUBLICATIE CASATORIE CORBU SERGIU GABRIEL si STOENESCU MARIA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE MIDASSI AMINE si STAN SIMONA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE TUDORACHE VALENTIN-DANIEL si FEODOROV IOANA RALUCA

PUBLICATIE CASATORIE ION OVIDIU ADRIAN si COSTACHE OANA ADINA

PUBLICATIE CASATORIE DINU DANIEL si BADICA MARIA CRISTINA

PUBLICATIE CASATORIE ALDEA MARIN si BACIU ADRIANA MARIANA

PUBLICATIE CASATORIE MIHAILA CATALIN ERACLE si STOICA CATALINA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE Dumitrache Constantin-Ninel si Nicut Niculina

PUBLICATIE CASATORIE LUNGU ALEX SI PREDA FLORENTINA

PUBLICATIE CASATORIE TATU MARIUS CRISTIAN si PETRE MADALINA

PUBLICATIE CASATORIE MANDA ION si RADU MARIA MAGDALENA

PUBLICATIE CASATORIE HELLEVAMMEN KIM ANDREW si POSTIRNACEANU ANCA MARIA

PUBLICATIE CASATORIE DESPA CRISTIAN FLORINEL si RADU MARIA CRISTINA

PUBLICATIE CASATORIE ION PETRE FLORIN si CRISTEA SIMONA

PUBLICATIE CASATORIE OPREA GABRIEL MIHAI si FANARAGIU CIORGIANA ANDREEA

PUBLICATIE CASATORIE COVEI VASILE PETRE si CALIN VALENTINA

PUBLICATIE CASATORIE IANCU ADRIAN MARIUS si STANA MARIANA

PUBLICATIE CASATORIE VASILESCU IONUT ALIN si OPREA TATIANA FLORINA

PUBLICATIE CASATORIE DIMULESCU GHEORGHE ADRIAN si GUZGANU IULIA ELENA

PUBLICATIE CASATORIE DINU FLORIN COSTEL si ENE MADALINA DIANA

PUBLICATIE CASATORIE Raicu Bogdan-Nicolae

PUBLICATIE CASATORIE RICHITEANU GEORGIAN si BEJU ESTERA IOANA 15231

PUBLICATIE CASATORIE BANICA ADRIAN RAZVAN si STAN CONSTANTA FLORENTINA 15229

PUBLICATIE CASATORIE STANCU RADU si VLAD IOANA

PUBLICATIE CASATORIE ARZANCEA CONSTANTIN si CIOBANU OANA DIANA

PUBLICATIE CASATORIE DUMITRU GHEORGHE si GHITA MITA

PUBLICATIE CASATORIE ILIE COSMIN ADRIAN si TACHE MIHAELA

PUBLICATIE CASATORIE CERNEA RADU OVIDIU si DAN IOANA

PUBLICATIE CASATORIE DINU GEORGE MARIAN si DAMIAN ALEXANDRA NICOLETA

PUBLICATIE CASATORIE MATEI PETRE MADALIN si DRAGAN GHEORGHITA

PUBLICATIE CASATORIE STEFAN GABRIEL si NEGUT MIHAELA

PUBLICATIE DE CASATORIE STEFAN CONSTANTIN si DINU FLORENTINA ISABELA

PUBLICATIE CASATORIE GRIGORE IOAN SEBASTIAN si MIHAI RAMONA MIHAELA

PUBLICATIECASATORIE TICUS GHEORGHE DANIEL si BURLACU CATALINA GEORGIANA

PUBLICATIE CASATORIE STOICA ADRIAN si SIRBU ILEANA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN GEORGE ALEXANDRU si STANCIU ANA MARIA CRISTINA

PUBLICATIE CASATORIE ION MADALIN CONSTANTIN si LISITA GABRIELA IRINA

PUBLICATIE CASATORIE NICULAE IONUT ALIN si DEOANCA ZEYNEP DIANA

PUBLICATIE CASATORIE MOISE SAMUEL si CRISTEA MARIA-MARINA PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN ALIN DANUT si CONSTANTIN DANIELA DAMARIS

PUBLICATIE CASATORIE LUNTRARU ADRIAN-EUGEN si DINU ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE PIRVU RAZVAN NICOLAE si LUPSA ANDREEA ALINA

PUBLICATIE CASATORIE LIXANDRU MARIUS FLORIAN si PETRE MIHAELA GABRIELA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN FLORIN ANDREI si CURSARU IOANA MARIA MIRELA

PUBLICATIE CASATORIE TANASE NICOLAE si FRATEA FLORINA

PUBLICATIE CASATORIE SILESCU DRAGOS FLORIN si STOICESCU SORINA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE LIA IONUT STEFAN si ENE BIANCA ELENA

PUBLICATIE CASATORIE HARMATH LEONARD MIHAI si OLTEANU CATALINA FILOFTEIA

PUBLICATTIE CASATORIE CONSTANTIN MARIUS-DANIEL si OPREA ANA-MARIA

PUBLICATIE CASATORIE ION FLORIN si STANCU IOANA MADALINA

PUBLICATIE CASATORIE MARINESCU CONSTANTIN si DUMITRU IONELA

PUBLICATIE CASATORIE BOBOC ION si VADUVA GEORGIANA-DACIANA